نمای هوایی ساختمان مرکزی
نمای هوایی دانشکده مکانیک
نمای هوایی دانشکده نفت و متالورژی
نمای هوایی دانشکده برق
پنل های خورشیدی
سردر دانشکده فنی دانشگاه تهران
ورودی شرقی
مقابل ساختمان مرکزی
میدان اصلی
ورودی
ورودی دانشکده مکانیک
ورودی
ورودی برق جدید
ورودی ساختمان فشار قوی
زمین چمن
سلف دانشجویی
ورودی کتابخانه
فضای بین دانشکده متالورژی و نفت
ورودی کارگاه های متالورژی
ورودی دانشکده متالورژی
ورودی غربی
ورودی غربی
مقابل ساختمان مرکزی
نمای هوایی ساختمان مرکزی
لابی طبقه همکف
ابتدای راهرو همکف
راهروی تحصیلات تکمیلی
راهروی امور دانشجویی
راهروی معاونت دانشجویی
راهروی امور فرهنگی
ورودی انجمن اسلامی
انتهای راهرو طبقه همکف
انتهای راهرو طبقه اول
راهرو دانشکده نقشه برداری
ابتدای راهروی طبقه اول
انتهای راهروی طبقه منفی دو
ورودی دفتر نهاد رهبری
ابتدای راهرو طبقه منفی دو
راهروی معاونت پژوهشی دانشکده
ورودی
لابی همکف
شرکت سامانه پایش قدرت
 راهروی چپ طبقه همکف
 راهروی وسط طبقه منفی یک
کارگاه ربات انسان نمای سورنا
 آزمایشگاه مقاومت
آزمایشگاه مقاومت
 راهروی راست طبقه منفی یک
راهروی مرکز cast
ورودی مرکز cast
 راهروی وسط طبقه اول
  طبقه اول راهروی راست
  طبقه دوم راهروی وسط
ضلع غربی طبقه دوم
آزمایشگاه خودروی خورشیدی غزال
آزمایشگاه سیالات
آزمایشگاه نانو مهندسی سطح
آزمایشگاه توربو ماشین
ورودی دانشکده مکانیک
لابی طبقه همکف
راهروی راست طبقه همکف
سایت کامپیوتر دانشکده مکانیک
راهروی چپ طبقه همکف
سالن همایش دانشکده مکانیک
راهروی راست طبقه منفی یک
راهروی چپ طبقه منفی یک
آزمایشگاه انرژی های دریایی
راهروی چپ طبقه منفی دو
معرفی خودروی غزال
راهروی مرکزی طبقه منفی دو
کارگاه جوش
کارگاه ماشین ابزار
کارگاه سی ان سی
آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته
راهروی سمت راست طبقه دوم
راهروی سمت راست طبقه اول
راهروی سمت چپ طبقه اول
راهروی سمت چپ طبقه دوم
کلاس طبقه دوم دانشکده مکانیک
راهروی سمت چپ طبقه سوم
راهروی سمت راست طبقه سوم
راهروی سمت چپ طبقه چهارم
راهروی سمت راست طبقه چهارم
راهروی وسط طبقه چهارم
راهروی سمت چپ طبقه چهارم  2
آزمایشگاه پرینت سه بعدی
راهروی وسط طبقه پتجم
راهروی سمت راست طبقه پتجم
راهروی وسط طبقه ششم
راهروی سمت راست طبقه ششم
راهروی سمت راست طبقه ششم
راهروی سمت چپ طبقه ششم
راهروی سمت چپ طبقه ششم  2
راهروی سمت چپ طبقه ششم  3
راهروی سمت چپ طبقه ششم  4
راهروی سمت چپ طبقه پتجم  5
راهروی سمت راست طبقه هفتم
راهروی سمت چپ طبقه هفتم
دفتر ریاست دانشکده مکانیک
راهروی طبقه هشتم
ورودی
راهروی ورودی
لابی همکف
ورودی مرکز نوآوری دانشکده
مرکز نوآوری
آزمایشگاه آنتن
آزمایشگاه لایه نازک
آزمایشگاه لایه نازک
آزمایشگاه لایه نازک
آزمایشگاه لایه نازک لیتوگرافی
آزمایشگاه لایه نازک
آزمایشگاه فشارقوی
آزمایشگاه روشنایی
Fab Lab آزمایشگاه ساخت
ورودی Fab Lab آزمایشگاه ساخت
ورودی آزمایشگاه آنتن
راهروی سمت راست طبقه همکف  1
راهروی سمت راست طبقه همکف  2
راهروی سمت راست طبقه همکف  3
راهروی وسط طبقه منفی یک
راهروی سمت راست طبقه همکف  4
راهروی راست طبقه منفی یک
راهروی سمت چپ طبقه اول  5
راهروی سمت چپ طبقه اول  4
راهروی سمت چپ طبقه اول  3
راهروی سمت چپ طبقه اول  2
راهروی سمت چپ طبقه اول
راهروی وسط طبقه اول
راهروی سمت راست طبقه اول
ورودی ساختمان فشار قوی
راهروی سمت راست طبقه اول  2
راهروی سمت راست طبقه اول  3
راهروی سمت راست طبقه اول  3
راهروی سمت راست طبقه اول  4
راهروی سمت راست طبقه اول  5
راهروی وسط طبقه دوم
راهروی سمت راست طبقه دوم
راهروی سمت راست طبقه دوم  2
راهروی سمت راست طبقه دوم  3
راهروی سمت راست طبقه دوم  4
مقابل راه پله انتهایی سمت راست طبقه دوم
راهروی سمت راست طبقه دوم  5
ورودی برق جدید
نمای هوایی دانشکده برق
آزمایشگاه تعامل ربات و انسان
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2
مخابرات امن
 طبقه منفی یک راهروی میانی
راهروی همکف (طبقه اول)
 طبقه منفی یک راهروی سمت راست
طبقه Bراهروی راست
 طبقه منفی یک راهروی سمت چپ
طبقه Bراهروی چپ
 طبقه دوم سمت چپ
 طبقه دوم سمت راست
طبقه سوم راهروی وسط
 طبقه چهارم راهروی میانی
 طبقه چهارم راهروی سمت چپ
 طبقه چهارم راهروی سمت راست
 طبقه پنجم راهروی سمت چپ
 طبقه پنجم راهروی سمت راست
 طبقه پتجم راهروی میانی
 طبقه ششم راهروی میانی
 طبقه ششم راهروی سمت راست
 طبقه ششم راهروی سمت چپ
 طبقه هفتم راهروی سمت چپ
 طبقه هفتم راهروی میانی
 طبقه هفتم راهروی سمت راست
دفتر ریاست دانشکده برق و کامپیوتر
راهروی طبقه هشتم
ورودی دانشکده متالورژی
کتابخانه متالورژی
آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی
آزمایشگاه شکل پذیری
دفتر آزمایشگاه استحاله فازی
کارگاه استحاله فازی 1
کارگاه استحاله فازی 2
کارگاه استحاله فازی 3
سایت کامپیوتر دانشکده متالوژِی
اتاق جلسات
دفتر ریاست دانشکده متالورژی
دانشکده متالورژی طبقه همکف وسط
ورودی کتابخانه
دانشکده متالورژی طبقه همکف چپ
ورودی دفتر ریاست دانشکده
دانشکده متالورژی طبقه همکف راست ورودی آزمایشگاه شکل پذیری
دانشکده متالورژی طبقه همکف راست
دانشکده متالورژی طبقه منفی یک وسط
دانشکده متالورژی طبقه منفی یک راست
دانشکده متالورژی طبقه منفی یک چپ
دانشکده متالورژی طبقه اول راست
دانشکده متالورژی طبقه اول وسط
ورودی دفتر آموزش
دانشکده متالورژی طبقه اول چپ
دانشکده متالورژی طبقه دوم وسط
دانشکده متالورژی طبقه دوم راست
دانشکده متالورژی طبقه دوم چپ
کارگاه متالورژی راهروی طبقه منفی یک چپ
کارگاه متالورژی راهروی همکف وسط
کارگاه متالورژی راهروی همکف راست
کارگاه متالورژی راهروی طبقه اول راست
کارگاه متالورژی راهروی طبقه اول چپ
کارگاه متالورژی راهروی طبقه دوم وسط
کارگاه متالورژی راهروی طبقه منفی یک وسط
کارگاه متالورژی راهروی همکف چپ
کارگاه متالورژی راهروی طبقه اول وسط
ورودی کلاس 101 دانشکده صنایع
ورودی کلاس 102 دانشکده صنایع
ابتدای راهرو دانشکده صنایع
مرکز کامپیوتر دانشکده صنایع
برد اساتید دانشکده صنایع
ورودی کلاس 203 دانشکده صنایع
دفتر اعضای هیئت علمی دانشکده صنایع
اتاق شورا دانشکده صنایع
دفتر ریاست دانشکده صنایع
آزمایشگاه شبیه سازی و تحلیل سیستمهای دکتر آزاده
موزه کانی شناسی
موزه کانی شناسی 2
موزه کانی شناسی3
موزه کانی شناسی 4
راهروی کلاس های دانشکده معدن
راهروی کلاس های دانشکده معدن
ورودی آزمایشگاه ژئوفیزیک
دانشکده معدن
کلاس شماره 3 دانشکده معدن
کلاس شماره 4 دانشکده معدن
کلاس شماره 2 دانشکده معدن
ورودی موزه کانی شناسی
انتهای راهروی طبقه منفی یک
آزمایشگاه محیط زیست
 دانشکده معدن
ورودی آزمایشگاه کانی شناسی نوری
آزمایشگاه کانی شناسی میکروسکوپی
ورودی آزمایشگاه استخراج معادن
راهرو میانی طبقه منفی دو
ورودی آزمایشگاه فوتوگرامتری
ورودی آزمایشگاه ژئودوزی
دفتر ریاست دانشکده معدن
ورودی انیستیتو مهندسی نفت
انیستیتو مهندسی نفت لابی همکف
انجمن علمی انیستیتو مهندسی نفت
انیستیتو مهندسی نفت راهرو طبقه منفی یک
آزمایشگاه مغزه
انیستیتو مهندسی نفت راهرو طبقه منفی دو
آزمایشگاه خواص سیالات
انیستیتو مهندسی نفت راهروی طبقه اول
انیستیتو مهندسی نفت راهروی طبقه دوم
انیستیتو مهندسی نفت راهروی طبقه چهارم
سالن جلسات انیستیتو مهندسی نفت
انیستیتو مهندسی نفت راهروی طبقه پنجم
 سالن همایش انیستیتو مهندسی نفت
انیستیتو مهندسی نفت راهروی طبقه ششم
انیستیتو مهندسی نفت راهرو طبقه سوم
نمایشگاه تجهیزات
ورودی کلاس شماره 2 دانشکده تقشه برداری
GIS آزمایشگاه
آزمایشگاه سنجش از دور چند طیفی
ورودی کلاس شماره 3 دانشکده تقشه برداری
مرکز کامپیوتر دانشکده تقشه برداری
ورودی کلاس شماره 5 دانشکده تقشه برداری
ورودی دفتر ریاست دانشکده نقشه برداری
دفتر ریاست دانشکده
ورودی کتابخانه
لابی کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه