تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : مهر ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 1.613% (142)
2 1.590% (140)
3 1.829% (161)
4 12.80% (1127)
5 3.942% (347)
6 1.556% (137)
7 1.897% (167)
8 2.044% (180)
9 1.102% (97)
10 3.271% (288)
11 9.032% (795)
12 1.340% (118)
13 1.988% (175)
14 2.124% (187)
15 1.829% (161)
16 1.511% (133)
17 2.147% (189)
18 3.374% (297)
19 3.805% (335)
20 3.896% (343)
21 7.941% (699)
22 5.839% (514)
23 4.907% (432)
24 1.545% (136)
25 2.079% (183)
26 3.237% (285)
27 2.601% (229)
28 2.397% (211)
29 3.465% (305)
30 3.283% (289)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]