تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : شهريور ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 2.565% (212)
2 2.722% (225)
3 4.949% (409)
4 2.650% (219)
5 9.947% (822)
6 1.815% (150)
7 3.001% (248)
8 3.957% (327)
9 4.126% (341)
10 1.839% (152)
11 10.61% (877)
12 1.609% (133)
13 1.887% (156)
14 2.420% (200)
15 2.384% (197)
16 4.356% (360)
17 3.219% (266)
18 2.250% (186)
19 2.735% (226)
20 2.977% (246)
21 2.250% (186)
22 3.787% (313)
23 2.347% (194)
24 2.831% (234)
25 2.214% (183)
26 2.698% (223)
27 2.093% (173)
28 2.553% (211)
29 1.597% (132)
30 2.384% (197)
31 3.207% (265)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]