تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : تير ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 3.388% (280)
2 2.250% (186)
3 4.465% (369)
4 8.216% (679)
5 2.855% (236)
6 1.730% (143)
7 3.121% (258)
8 2.020% (167)
9 4.416% (365)
10 4.465% (369)
11 3.436% (284)
12 1.585% (131)
13 2.287% (189)
14 2.734% (226)
15 2.250% (186)
16 2.625% (217)
17 3.860% (319)
18 1.924% (159)
19 2.553% (211)
20 2.008% (166)
21 14.24% (1177)
22 5.348% (442)
23 3.206% (265)
24 4.537% (375)
25 3.775% (312)
26 2.347% (194)
27 1.899% (157)
28 2.383% (197)
29 0.060% (5)
30 0% (0)
31 0% (0)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]