تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : دي ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 2.751% (307)
2 3.692% (412)
3 3.817% (426)
4 2.984% (333)
5 3.754% (419)
6 4.167% (465)
7 3.118% (348)
8 4.444% (496)
9 6.855% (765)
10 4.453% (497)
11 1.541% (172)
12 3.100% (346)
13 4.068% (454)
14 1.720% (192)
15 1.460% (163)
16 4.704% (525)
17 2.294% (256)
18 4.068% (454)
19 3.145% (351)
20 5.824% (650)
21 5.134% (573)
22 2.598% (290)
23 2.795% (312)
24 4.355% (486)
25 3.064% (342)
26 1.111% (124)
27 1.648% (184)
28 4.310% (481)
29 2.804% (313)
30 0.206% (23)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]