تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : آذر ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 3.114% (383)
2 1.260% (155)
3 2.658% (327)
4 1.618% (199)
5 0.935% (115)
6 1.447% (178)
7 2.691% (331)
8 8.676% (1067)
9 0.951% (117)
10 2.219% (273)
11 1.455% (179)
12 0.642% (79)
13 6.098% (750)
14 2.829% (348)
15 1.479% (182)
16 6.448% (793)
17 2.837% (349)
18 15.04% (1850)
19 1.626% (200)
20 7.293% (897)
21 1.333% (164)
22 3.431% (422)
23 1.910% (235)
24 4.358% (536)
25 4.569% (562)
26 2.715% (334)
27 0.699% (86)
28 3.154% (388)
29 1.520% (187)
30 4.976% (612)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]