تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : آبان ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 1.756% (177)
2 2.044% (206)
3 6.530% (658)
4 5.081% (512)
5 4.009% (404)
6 1.786% (180)
7 1.429% (144)
8 6.192% (624)
9 5.686% (573)
10 7.780% (784)
11 1.280% (129)
12 1.369% (138)
13 1.925% (194)
14 1.061% (107)
15 2.620% (264)
16 1.468% (148)
17 1.111% (112)
18 7.622% (768)
19 2.679% (270)
20 4.307% (434)
21 1.141% (115)
22 4.416% (445)
23 2.749% (277)
24 8.614% (868)
25 2.917% (294)
26 5.865% (591)
27 2.649% (267)
28 3.900% (393)
29 0% (0)
30 0% (0)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]