تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : آبان ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 1.576% (177)
2 1.835% (206)
3 5.861% (658)
4 4.561% (512)
5 3.599% (404)
6 1.603% (180)
7 1.282% (144)
8 5.559% (624)
9 5.104% (573)
10 6.984% (784)
11 1.149% (129)
12 1.229% (138)
13 1.728% (194)
14 0.953% (107)
15 2.351% (264)
16 1.318% (148)
17 0.997% (112)
18 6.841% (768)
19 2.405% (270)
20 3.866% (434)
21 1.024% (115)
22 3.964% (445)
23 2.467% (277)
24 7.732% (868)
25 2.619% (294)
26 5.265% (591)
27 2.378% (267)
28 5.737% (644)
29 5.086% (571)
30 2.913% (327)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]