تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : مهر ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 1.832% (153)
2 2.335% (195)
3 3.269% (273)
4 2.622% (219)
5 10.05% (840)
6 3.808% (318)
7 1.940% (162)
8 2.395% (200)
9 2.491% (208)
10 2.059% (172)
11 4.239% (354)
12 2.203% (184)
13 2.143% (179)
14 1.664% (139)
15 2.479% (207)
16 1.257% (105)
17 0.910% (76)
18 12.32% (1029)
19 2.790% (233)
20 4.011% (335)
21 5.389% (450)
22 1.269% (106)
23 1.317% (110)
24 3.796% (317)
25 2.622% (219)
26 2.011% (168)
27 3.664% (306)
28 5.485% (458)
29 3.401% (284)
30 4.203% (351)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]