تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : شهريور ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 3.851% (783)
2 35.53% (7225)
3 18.76% (3815)
4 1.701% (346)
5 1.716% (349)
6 0.914% (186)
7 2.429% (494)
8 0.752% (153)
9 1.131% (230)
10 1.431% (291)
11 2.690% (547)
12 1.633% (332)
13 2.729% (555)
14 1.874% (381)
15 0.752% (153)
16 1.495% (304)
17 0.678% (138)
18 1.780% (362)
19 1.883% (383)
20 1.510% (307)
21 2.464% (501)
22 1.800% (366)
23 1.426% (290)
24 1.637% (333)
25 1.087% (221)
26 0.634% (129)
27 1.288% (262)
28 1.367% (278)
29 0.826% (168)
30 0.905% (184)
31 1.298% (264)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]