تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : مرداد ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 1.214% (299)
2 1.088% (268)
3 0.776% (191)
4 0.694% (171)
5 0.499% (123)
6 1.028% (253)
7 1.621% (399)
8 0.743% (183)
9 0.552% (136)
10 2.186% (538)
11 1.706% (420)
12 1.011% (249)
13 2.905% (715)
14 1.389% (342)
15 2.897% (713)
16 1.430% (352)
17 2.706% (666)
18 1.592% (392)
19 9.345% (2300)
20 12.41% (3056)
21 2.104% (518)
22 1.653% (407)
23 1.381% (340)
24 11.26% (2773)
25 9.028% (2222)
26 0.723% (178)
27 1.076% (265)
28 20.07% (4941)
29 0.715% (176)
30 2.929% (721)
31 1.231% (303)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]