تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : تير ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 12.38% (1041)
2 8.934% (751)
3 4.354% (366)
4 3.390% (285)
5 2.938% (247)
6 1.225% (103)
7 2.724% (229)
8 3.271% (275)
9 1.796% (151)
10 3.009% (253)
11 4.639% (390)
12 3.093% (260)
13 2.141% (180)
14 3.973% (334)
15 2.093% (176)
16 1.534% (129)
17 3.223% (271)
18 1.320% (111)
19 10.62% (893)
20 3.200% (269)
21 1.939% (163)
22 1.284% (108)
23 2.236% (188)
24 1.451% (122)
25 1.653% (139)
26 1.046% (88)
27 2.605% (219)
28 3.675% (309)
29 1.379% (116)
30 1.594% (134)
31 1.261% (106)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]