تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 4.516% (555)
2 7.422% (912)
3 2.702% (332)
4 3.922% (482)
5 3.336% (410)
6 3.572% (439)
7 2.693% (331)
8 2.563% (315)
9 4.419% (543)
10 1.993% (245)
11 1.375% (169)
12 1.489% (183)
13 1.985% (244)
14 1.375% (169)
15 6.437% (791)
16 3.182% (391)
17 4.989% (613)
18 1.489% (183)
19 1.562% (192)
20 1.766% (217)
21 4.866% (598)
22 0.683% (84)
23 6.478% (796)
24 1.228% (151)
25 3.491% (429)
26 5.867% (721)
27 4.036% (496)
28 1.806% (222)
29 1.253% (154)
30 3.231% (397)
31 4.256% (523)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]