تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : دي ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 0.265% (166)
2 5.420% (3386)
3 5.244% (3276)
4 0.212% (133)
5 0.179% (112)
6 0.201% (126)
7 0.132% (83)
8 0.169% (106)
9 0.294% (184)
10 0.795% (497)
11 0.179% (112)
12 0.201% (126)
13 0.401% (251)
14 0.422% (264)
15 1.359% (849)
16 1.283% (802)
17 0.545% (341)
18 9.313% (5818)
19 6.833% (4269)
20 3.665% (2290)
21 15.96% (9971)
22 29.99% (18736)
23 14.36% (8974)
24 0.126% (79)
25 0.566% (354)
26 0.342% (214)
27 0.259% (162)
28 1.109% (693)
29 0.150% (94)
30 0% (0)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]