تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : دي ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 0.264% (166)
2 5.387% (3386)
3 5.212% (3276)
4 0.211% (133)
5 0.178% (112)
6 0.200% (126)
7 0.132% (83)
8 0.168% (106)
9 0.292% (184)
10 0.790% (497)
11 0.178% (112)
12 0.200% (126)
13 0.399% (251)
14 0.420% (264)
15 1.350% (849)
16 1.276% (802)
17 0.542% (341)
18 9.257% (5818)
19 6.792% (4269)
20 3.643% (2290)
21 15.86% (9971)
22 29.81% (18736)
23 14.27% (8974)
24 0.125% (79)
25 0.563% (354)
26 0.340% (214)
27 0.257% (162)
28 1.102% (693)
29 0.561% (353)
30 0.194% (122)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]