تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : فروردين ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 1.657% (309)
2 1.244% (232)
3 4.725% (881)
4 4.537% (846)
5 0.756% (141)
6 4.371% (815)
7 3.899% (727)
8 1.088% (203)
9 1.276% (238)
10 6.865% (1280)
11 9.236% (1722)
12 6.989% (1303)
13 0.933% (174)
14 3.727% (695)
15 5.079% (947)
16 4.296% (801)
17 7.337% (1368)
18 1.689% (315)
19 0.847% (158)
20 2.134% (398)
21 7.176% (1338)
22 1.791% (334)
23 4.902% (914)
24 1.137% (212)
25 1.614% (301)
26 2.161% (403)
27 2.547% (475)
28 1.271% (237)
29 1.517% (283)
30 1.914% (357)
31 1.265% (236)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]