تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : آبان ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 6.494% (761)
2 4.352% (510)
3 3.089% (362)
4 2.108% (247)
5 2.031% (238)
6 5.607% (657)
7 2.312% (271)
8 2.816% (330)
9 3.345% (392)
10 2.133% (250)
11 5.325% (624)
12 2.517% (295)
13 2.961% (347)
14 1.433% (168)
15 1.749% (205)
16 6.341% (743)
17 2.671% (313)
18 1.502% (176)
19 2.312% (271)
20 2.449% (287)
21 4.472% (524)
22 2.287% (268)
23 3.140% (368)
24 7.032% (824)
25 5.948% (697)
26 2.654% (311)
27 4.822% (565)
28 2.457% (288)
29 1.792% (210)
30 1.834% (215)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]