تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : شهريور ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 2.196% (239)
2 2.830% (308)
3 1.231% (134)
4 2.747% (299)
5 8.583% (934)
6 1.369% (149)
7 2.564% (279)
8 2.104% (229)
9 1.360% (148)
10 2.913% (317)
11 3.611% (393)
12 6.074% (661)
13 3.262% (355)
14 6.368% (693)
15 1.406% (153)
16 0.845% (92)
17 0.900% (98)
18 1.350% (147)
19 3.602% (392)
20 2.334% (254)
21 1.442% (157)
22 2.839% (309)
23 2.058% (224)
24 9.934% (1081)
25 2.545% (277)
26 3.078% (335)
27 2.067% (225)
28 4.144% (451)
29 9.723% (1058)
30 1.985% (216)
31 2.518% (274)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]