تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : مرداد ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 1.741% (143)
2 4.919% (404)
3 1.570% (129)
4 3.993% (328)
5 3.117% (256)
6 1.290% (106)
7 3.457% (284)
8 2.970% (244)
9 1.777% (146)
10 2.459% (202)
11 3.725% (306)
12 3.664% (301)
13 1.619% (133)
14 3.616% (297)
15 3.043% (250)
16 5.101% (419)
17 10.95% (900)
18 3.993% (328)
19 1.327% (109)
20 2.422% (199)
21 5.637% (463)
22 1.814% (149)
23 1.802% (148)
24 2.946% (242)
25 3.117% (256)
26 3.275% (269)
27 2.983% (245)
28 2.593% (213)
29 2.751% (226)
30 1.448% (119)
31 4.858% (399)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]