تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : تير ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 3.675% (312)
2 3.711% (315)
3 3.911% (332)
4 5.419% (460)
5 3.004% (255)
6 3.180% (270)
7 4.783% (406)
8 3.169% (269)
9 2.733% (232)
10 2.568% (218)
11 3.051% (259)
12 2.803% (238)
13 9.613% (816)
14 1.837% (156)
15 2.403% (204)
16 4.029% (342)
17 2.780% (236)
18 1.425% (121)
19 2.909% (247)
20 4.017% (341)
21 2.108% (179)
22 1.331% (113)
23 3.228% (274)
24 3.557% (302)
25 2.132% (181)
26 2.061% (175)
27 1.566% (133)
28 4.241% (360)
29 3.004% (255)
30 3.746% (318)
31 1.991% (169)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]