تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : خرداد ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 2.970% (627)
2 4.595% (970)
3 5.561% (1174)
4 3.358% (709)
5 2.458% (519)
6 2.591% (547)
7 1.629% (344)
8 3.320% (701)
9 4.296% (907)
10 4.959% (1047)
11 3.354% (708)
12 4.808% (1015)
13 6.689% (1412)
14 5.751% (1214)
15 6.561% (1385)
16 7.740% (1634)
17 5.466% (1154)
18 0.876% (185)
19 1.260% (266)
20 1.620% (342)
21 1.226% (259)
22 1.250% (264)
23 1.416% (299)
24 1.980% (418)
25 1.515% (320)
26 2.131% (450)
27 1.733% (366)
28 1.629% (344)
29 2.397% (506)
30 2.534% (535)
31 2.311% (488)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]