تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 1.136% (275)
2 1.003% (243)
3 1.801% (436)
4 2.829% (685)
5 2.582% (625)
6 2.396% (580)
7 1.710% (414)
8 1.284% (311)
9 1.185% (287)
10 1.830% (443)
11 1.214% (294)
12 1.466% (355)
13 1.962% (475)
14 3.309% (801)
15 2.540% (615)
16 2.263% (548)
17 3.619% (876)
18 4.350% (1053)
19 4.193% (1015)
20 3.846% (931)
21 2.631% (637)
22 1.888% (457)
23 5.907% (1430)
24 6.259% (1515)
25 5.639% (1365)
26 0.190% (46)
27 5.610% (1358)
28 8.960% (2169)
29 5.184% (1255)
30 7.771% (1881)
31 3.429% (830)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]