تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : اسفند ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 2.563% (488)
2 3.724% (709)
3 1.985% (378)
4 4.712% (897)
5 5.211% (992)
6 1.665% (317)
7 1.155% (220)
8 2.054% (391)
9 2.017% (384)
10 0.903% (172)
11 1.208% (230)
12 4.969% (946)
13 1.166% (222)
14 1.339% (255)
15 6.051% (1152)
16 5.557% (1058)
17 2.841% (541)
18 4.691% (893)
19 6.860% (1306)
20 1.008% (192)
21 3.220% (613)
22 6.077% (1157)
23 6.225% (1185)
24 10.84% (2065)
25 4.523% (861)
26 2.237% (426)
27 1.554% (296)
28 1.707% (325)
29 1.917% (365)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]