تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : بهمن ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 1.676% (223)
2 1.653% (220)
3 5.772% (768)
4 2.510% (334)
5 1.428% (190)
6 1.450% (193)
7 2.577% (343)
8 1.991% (265)
9 3.863% (514)
10 3.141% (418)
11 2.901% (386)
12 5.058% (673)
13 7.606% (1012)
14 3.682% (490)
15 2.795% (372)
16 2.322% (309)
17 7.215% (960)
18 2.803% (373)
19 2.119% (282)
20 4.622% (615)
21 2.893% (385)
22 1.600% (213)
23 3.434% (457)
24 2.690% (358)
25 6.125% (815)
26 1.946% (259)
27 1.984% (264)
28 2.570% (342)
29 5.366% (714)
30 4.193% (558)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]