تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : فروردين ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 2.836% (450)
2 1.430% (227)
3 2.344% (372)
4 2.584% (410)
5 3.719% (590)
6 2.716% (431)
7 2.155% (342)
8 4.803% (762)
9 5.250% (833)
10 3.485% (553)
11 2.401% (381)
12 2.004% (318)
13 2.124% (337)
14 2.691% (427)
15 4.286% (680)
16 1.607% (255)
17 6.826% (1083)
18 2.603% (413)
19 2.597% (412)
20 2.414% (383)
21 3.971% (630)
22 4.450% (706)
23 3.958% (628)
24 4.721% (749)
25 2.716% (431)
26 3.536% (561)
27 3.151% (500)
28 3.656% (580)
29 3.303% (524)
30 4.267% (677)
31 1.380% (219)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]