تصاویر پشت زمینه


تماس

 _TITLE: تماس

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"\"تماس\"\"

\r\n

\r\n هر دو خط  قابلیت ارسال و دریافت پیامک را نیز دارا می باشد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"\"\"

\r\n

\r\n تلفن تماس (ارتباط با گروه ماندگار پانو : 02122779246 _MORE
static ©