تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1167033 بار نمايش يافته است . مهر 1391
امروز : 1398/6/1

پرترافيك ترين ماه: ارديبهشت ماه 1398 (180515 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 3 فروردين ماه 1398 (26109 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 09:00 - 09:59 در مورخه : 21 مرداد ماه 1394 (1951 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1392 (5047)
1393 (58524)
1394 (75929)
1395 (179347)
1396 (162668)
1397 (309491)
1398 (376026)


آمار ماهيانه سال : 1398

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (101357)
ارديبهشت ماه (180515)
خرداد ماه (80877)
تير ماه (8264)
مرداد ماه (4895)
شهريور ماه (118)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : شهريور ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 100% (118)
2 0% (0)
3 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 1 شهريور ماه 1398

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 0% ()
01:00 - 01:59 0% ()
02:00 - 02:59 0% ()
03:00 - 03:59 0% ()
04:00 - 04:59 0% ()
05:00 - 05:59 0% ()
06:00 - 06:59 0% ()
07:00 - 07:59 0% ()
08:00 - 08:59 0% ()
09:00 - 09:59 0% ()
10:00 - 10:59 0% ()
11:00 - 11:59 0% ()
12:00 - 12:59 0% ()
13:00 - 13:59 0% ()
14:00 - 14:59 0% ()
15:00 - 15:59 0% ()
16:00 - 16:59 0% ()
17:00 - 17:59 0% ()
18:00 - 18:59 0% ()
19:00 - 19:59 0% ()
20:00 - 20:59 0% ()
21:00 - 21:59 0% ()
22:00 - 22:59 0% ()
23:00 - 23:59 0% ()


[ بازگشت ]