تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 526545 بار نمايش يافته است . مهر 1391
امروز : 1397/4/2

پرترافيك ترين ماه: ارديبهشت ماه 1396 (24205 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 2 خرداد ماه 1395 (2570 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 09:00 - 09:59 در مورخه : 21 مرداد ماه 1394 (1951 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1392 (5047)
1393 (58524)
1394 (75929)
1395 (179347)
1396 (162668)
1397 (45030)


آمار ماهيانه سال : 1397

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (18643)
ارديبهشت ماه (12287)
خرداد ماه (13001)
تير ماه (1099)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : تير ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 94.72% (1041)
2 5.277% (58)
3 0% (0)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 2 تير ماه 1397

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 13.79% (8)
01:00 - 01:59 5.172% (3)
02:00 - 02:59 3.448% (2)
03:00 - 03:59 77.58% (45)
04:00 - 04:59 0% (0)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]