تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|عکاس مورد اعتماد گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 301598 بار نمايش يافته است . مهر 1391
امروز : 1395/12/3

پرترافيك ترين ماه: دي ماه 1395 (21627 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 2 خرداد ماه 1395 (2570 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 09:00 - 09:59 در مورخه : 21 مرداد ماه 1394 (1951 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1392 (5047)
1393 (58524)
1394 (75929)
1395 (162098)


آمار ماهيانه سال : 1395

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (8381)
ارديبهشت ماه (12095)
خرداد ماه (15226)
تير ماه (11552)
مرداد ماه (6779)
شهريور ماه (14080)
مهر ماه (15340)
آبان ماه (16865)
آذر ماه (18766)
دي ماه (21627)
بهمن ماه (20754)
اسفند ماه (633)


آمار روزانه ماه : اسفند ماه, 1395

تاریخدفعات بازديد
1 65.71% (416)
2 33.17% (210)
3 1.105% (7)
4 0% (0)
5 0% (0)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : 3 اسفند ماه 1395

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 42.85% (3)
01:00 - 01:59 57.14% (4)
02:00 - 02:59 0% (0)
03:00 - 03:59 0% (0)
04:00 - 04:59 0% (0)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]