ردکردن این

تور مجازی روزنامه رسمی کشور

متقاضیان استفاده از خدمات روزنامه رسمی کشور می توانند با بازدید مجازی از خدمات این ارگان مهم کشور مطلع گردند.

قوه قضاییه به منظور مستند سازی مصوبات مجلس شورای اسلامی ، ثبت شرکت ها و آگهی های مربوط به آن ، ثبت اختراع ، برند و نظایر آن ، محتوای مذکور را در روزنامه ای تحت عنوان روزنامه رسمی کشور به چاپ میرساند و پس از چاپ ، آن محتوا قانونی شناخته می شود.

در سالهای اخیر با توجه به تغییرات بنیادین در اساس کار روزنامه رسمی و انجام خدمات به صورت دیجیتال ، بازدید مجازی میتواند راهنمای ارباب رجوع برای این ارگان مهم کشور باشد.

بازدید مجازی از روزنامه رسمی کشور ( قوه قضاییه )

آدرس کوتاه : 360p.ir/rrk

مرتبط